Bible

Proč nemůže být Bible Boží Slovo

UVĚDOMĚNÍ OD 

ABSOLUTNÍHO BOHA 

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

PROČ NEMŮŽE BÝT 

BIBLE BOŽÍ SLOVO

Boží Slovo jsem osobně lidstvu předal 

třikrát od stvoření člověka. 

Musíte si uvědomit, jak jsem již uvedl opakovaně v jiných částech webu, 

že jsem k vytváření ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÉ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI 

potřeboval minimálně 6000 let,

a proto jsem lidstvo nechal vyvíjet ve zločinu a zasahoval jsem do jeho vývoje jen v nutných případech. 

Takže jsem s lidmi komunikoval minimálně.

Dva z těchto spisů zničili úplně zločinci. Třetí se dochoval neúplný a překlady zkreslený 

a navíc nebyl určen všem národům ke tvorbě absolutní společenské nirvány a pozemského ráje, 

ale pouze jednomu národu. Tento národ (židovský) byl vyvolený ke zvláštní službě 

a za tuto službu byl požehnaný průměrným vyšším věkem a podstatně lepším zdravím, 

než národy ostatní, dokud dodržoval moji smlouvu.

Předtím, než jsem ho zachránil, byl zdegenerovaný 430 lety brutálního otroctví 

a totální negramotností (otrokáři mu vybíjeli stařešiny, nejenom děti, když chtěli redukovat jeho počet, proto nevěděl nic o svojí historii) 

a potřeboval se zorganizovat k jedinému způsobu života, který byl schopen 

tento národ spojit a mentálně a srdečně regenerovat. Potřeboval jsem také, aby si zabral svoje přidělené území,

 a to vyhlazovacími válkami, neboť národy, které tam sídlily obětovaly svoje děti falešným bohům nejenom 

v ohni a celkově dávaly lidské oběti a žily násilně a sexuálně nezřízeně. Jejich morálku nebylo jak opravit. 

5. Mojžíšova 7: 1 - 4, Bible

"Až tě Jehova, tvůj Bůh, přivede do země, kterou se chystáš obsadit, a odklidí před tebou velké národy: Chetity, Girgašejce, Amorejce, Kananejce, Perizejce, Chivijce a Jebusejce, sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Jehova, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a ty je porazíš. Rozhodně bys je měl zničit. Neuzavřeš s nimi žádnou smlouvu a nebudeš s nimi mít slitování. Nebudeš s nimi uzavírat manželství. Své dcery nedáš jejich synům ani nevezmeš jejich dcery pro své syny. Odvrátí totiž tvé syny ode mě, takže začnou sloužit jiným bohům. Pak proti tobě vzplane Jehovův hněv a on tě rychle vyhladí."

Do židovského národa jsem se opakovaně rodil 

JÁ i MOJE MANŽELKA, také protože později jeho část, která se odštěpila, 

uchovávala jazyk, který je matrixový.

O tomto národě v Bibli ve Starém Zákoně (zůstaly značně zkreslené legendy v Hebrejských písemch)

a dochovalo se něco kolem 600 jeho zákonů a pravidel. Celkově jich bylo ale přesně 1000.

________________

Abych vám vysvětlil jak je možné, že někteří lidé v minulosti tvrdili, že mluvili ze Svatého ducha 

nebo že mluvili s andělem, tak je třeba si uvědomit, 

že po mnohých halucinogenních rostlinách mohou mít někteří lidé různá vidění a slyšení, protože se dostanou svým vyšším vědomím do energetického MATRIXU

V MATRIXU energetickém máte svoje energetické tělo, kde si shromažďujete duchovní poklady a můžete je vyvolat, pokud vezmete halucinogenní rostlinu. To se týká ale lidí po 40. roce života a máte zde jenom to, co si zasloužíte. Pokud zde není nic, halucinogen vás může i zabít, může vám způsobit potíže, které půjdou jenom těžko řešit. Proto každý musí volit, zda halucinogen na modlitbě vezme a jak si má přát správně, aby se ke svým pokladům dostal. V minulosti se halucinogeny velmi nadužívaly, v současnosti také a absolutně to zakazuji. Halucinogen může vzít pouze ten, koho povolám.

Takže když to shrnu, lidé se mohli dostat ve viděních a slyšeních do svého energetického matrixového těla, ale nemohli se však sami dovolat na MĚ, na

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVU AUMMATRIXE

Nemám v úmyslu nikoho z lidí nyní kontaktovat kromě jediné osoby, 

která se nebude nijak prokazovat, protože že JSEM, SE PROKÁŽI SÁM.

Braní halucinogenů způsobilo to, že lidé dostali určitá prorocká vidění, ale také se mohli splést, mysleli si, že mluví například s anděly, ale dostávali se pouze ke zkreslenému poznání, protože buď na víc neměli nárok nebo jsem uvolnění většího poznání nedovoloval vzhledem ke tvorbě ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI.

POTŘEBOVAL JSEM, ABY SVĚT OVLÁDL ZLOČIN, ABYCH HO MOHL FREKVENČNĚ MĚŘIT.

Co byste očekávali od spisu, který bych pro lidstvo nechal zapsat člověkem tak, 

aby všichni lidé věřili, 

že se jedná o BOŽÍ SLOVO?

Pisatel by měl jasně uvést, že komunikoval se STVOŘITELEM LIDSTVA a že předává JEHO myšlenky, ne svoje.

Měl by být srozumitelně vyjádřen v jazyce, který lze snadno překládat do jazyků cizích, 

aby nevznikaly rozpory ve výkladu překládaného.

MĚL BY BÝT CELKOVĚ SROZUMITELNÝ V ODPOVĚDÍCH NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY 

A NEPŘIPOUŠTĚT RŮZNÉ VÝKLADY.

Měl by podávat vysvětlení základních otázek, které si lidé kladou od začátku ohledně BOHA 

a jejich původu a na které vždycky chtěli znát odpovědi.

Měl by být historicky přesný a neměl by obsahovat popis událostí proti fyzikálním či jiným zákonům.

Měl by být sakrálně vědecky přesný (současná věda celá sakrální není).

Měl by obsahovat informace, které jinde dosud nebyly publikovány. 

Tento spis by si neměl protiřečit.

Měl by dávat nadčasové rady a být aktuální.

Měl by všechny čtenáře vést do společenské nirvány a pozemského ráje, 

měl by lidstvo sjednocovat a dávat mu jasné instrukce jak se v které situaci chovat.

Pojďme  se společně nyní 

zamyslet nad Biblí

neboť se jedná o nejrozšířenější a nejpřekládanější knihu světa.

 Mnozí náboženští představitelé Bibli citují jako Boží Slovo a tvrdí, že všichni její pisatelé byli inspirováni

 Bohem a mluvili ze Svatého Ducha. Její zásady proto berou jako závazné pro celé lidstvo a vyučují, 

že ti, kteří tyto zásady nedodržují, nemají Boží schválení a nebo nevstoupí do Božího království po smrti 

nebo v nejbližší budoucnosti či nepřežijí Armageddon.

Kdybych opravdu inspiroval lidi, aby zapsali moje myšlenky tak důležité pro tvorbu společenské nirvány a pozemského ráje, jistě bych je nechal napsat něco srozumitelného, o čem by se nedalo pochybovat a spekulovat a nešlo by to vykládat mnoha způsoby. 

Nyní existuje nad 400 křesťanských odnoží a každá má jinou věrouku a jiné tradice a nejsou nijak zvlášť sjednocené. 

Některé se tolerují, jiné tvrdí, že ostatní denominace patří do falešného náboženství.

Bible lidstvo nesjednotila. 

To je z historie jasné. Nebylo to totiž možné, 

protože umožňuje svými výroky rozporuplné názory a protiřečí si.

Rád bych uvedl první velice zásadní věc proč vám mělo dojít, že Bible nemůže být Boží slovo. 

Vyučuje totiž, že jsem obětoval svého syna Ježíše Krista za lidstvo

že jsem jeho obětí ukončil židovský systém obětí a nyní kdo věří ve výkupní oběť Ježíše Krista, 

že bude spasen. Tuto myšlenku podporují jak evangelia Nového Zákona, tak dopisy Pavla, 

i dopisy jiné z Křesťanských řeckých písem z Bible. 

Nechci to tady rozvádět do detailů, ale toto je 

základ křesťanské věrouky, že se prý MI líbí lidské oběti.

Zde pár důkazů z Bible:

Jan 3:16 

"Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život." 

Římanům 8:32

"Když neušetřil ani svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny, a nedá nám s ním laskavě i všechno ostatní?"

Římanům 5: 8

"Ale Bůh nám dokazuje svou lásku tím, že za nás Kristus zemřel, když jsme byli ještě hříšníci."

1. Jana 4: 9, 10

"Bůh nám projevil svou lásku tím, že poslal svého jediného Syna do světa, abychom díky němu získali život. Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy."

Matouš 20:28

"Právě tak Syn člověka nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Ano, Bible vyučuje, že Bůh vyslal svého syna Ježíše Krista do světa, aby ho nechal brutálně sadisticky umučit jako oběť za každého z lidstva, který věří v jeho výkupní oběť. Že ho nechal umučit jako obětního beránka, aby lidstvo vykoupil z hříchu. 

Nic MĚ tak nehaní jako tato myšlenka.

Uvědomte si jak byl Ježíš brutálně sadisticky zavražděn. Nejprve ho hromadně bili a kopali, plivali po něm, bili ho i do obličeje tak, že byl plný podlitin. Potom ho bičovali tak sadisticky, že mále vykrvácel, dostal bičem i přes přední část těla, nejenom přes záda. Potom ho přibili za ruce i nohy na dřevo a pověsili na kůl. Opíral se jenom na takovém malém sedátku, takže se dusil. Nemohl dýchat i přes bolest, takže neustále ztrácel vědomí až do komatu. Opakovaně se probouzel z agónie a tropili si z něj žerty, dávali mu pít kyselý nápoj, posmívali se mu a někteří po něm ještě vrhali kameny. Myslíte si, že jsem řídil svého syna Ježíše Krista, aby vykonal obrovské kazatelské dílo o království, které neexistovalo, bylo někde v nebesích nebo v daleké budoucnosti, a potom jsem Ježíše zradil, abych ho mohl brutálně sadisticky obětovat za lidstvo? 

Proč bych JÁ potřeboval takovou hrůzostrašnou oběť? 

Nepřemýšleli jste někdy, že to bylo jinak, že se vám v Bibi zachovala jenom legenda a že skutečnost byla jiná?

Ano, je to odporná lež, která vznikla vadnými překlady evangelií a Skutků apoštolů a následnou věroukou učedníků, kteří si předávali zkušenosti s Ježíšem. Dopisy apoštolů byly již psány pod vlivem vadných přepisů evangelií. Nejvíce tento nesmysl rozšířili pisatel Pavel, který napsal asi polovinu Nového Zákona (Křesťanských řeckých písem). Byl to původně odpůrce Ježíšova učení, pronásledoval první křesťany až do smrti, potom obrátil po požití halucinogenního téru, tvrdil, že mluvil s mrtvým Ježíšem a stal se křesťanem, který byl velmi aktivní a svojí horlivostí si získal ostatní svými přesvědčivými dopisy. Ve skutečnosti to bylo tak, že Pavel byl aktivní uživatel cannabisy a pod jejím vlivem napsal to, co dnes máte v Novém Zákoně v jeho dopisech učedníkům a sborům. Pavla jsem nesnášel pro jeho povahu, byl to toiž velký propěchář, protože byl výřečný a uměl na svoji stranu strhnout publikum. Proto jsem mu dal do mysli takový program, neustále se dovolával v modlitbách na ducha Hábese, který mu nadával. Chtěl totiž mluvit se mnou. Sám to popsal následovně:

2. Korinťanům 12:7 uvádí Pavlova slova: "...jen kvůli tomu, že jsem dostal taková mimořádná zjevení.

Abych se moc nepovyšoval, byl mi dán do těla osten, Satanův anděl, aby mě bil do tváře a já se moc nepovyšoval. "

Zkuste nyní uvažovat.

Pokud znáte Starý Zákon (Hebrejská písma), dobře víte, že starozákonní Bůh Yahuweh (Jehova, Jahve...)

zakazoval Izraelitům dávat lidské oběti

Národy, které to dělaly, kázal zničit a neponechat nikoho naživu.


Druhá nauka, která MI jako BOHU nijak nelichotí, je nauka o tom, že jsem na Adama a Evu v ráji nastražil léčku a když pojedli zakázané ovoce, tak jsem je nemilosrdně vyhnal a proklel jsem i celé jejich nevinné potomstvo, že bude trpět a marně se lopotit na zemi, která jim bude plodit trní a bodláčí. Zároveň jsem dal Izraelitům zákon, že dítě nemá trpět za hříchy jejich otce.

K tomu jsem dal zásadu, že ten, kdo je nemanželský, tak až do 10. generace nevstoupí do kněžského sboru. Tedy opět jsem měl diskriminovat někoho, kdo je nevinný.

Hebrejcům 11: 17 - 19

"Díky své víře Abraham, když byl zkoušen, a jakoby obětoval Izáka. Muž, který s radostí přijal sliby, byl připravený obětovat svého jediného syna, přestože mu bylo řečeno: "To, co bude nazváno tvým potomstvem, bude z Izáka." Byl přesvědčený, že ho Bůh dokáže dokonce vzkřísit z mrtvých, a z náruče smrti ho také přijal, což sloužilo jako symbol."