POVINNÉ MODLITBY

NAŘÍZENÍ 

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

VŠICHNI SE MODLÍ NÁSLEDUJÍCÍ MODLITBY:

PROČ SE

MODLIT SPRÁVNĚ

Všichni jsme řízeni BOŽÍMI MLÝNY MORTEETERNIDADU našeho ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE, které nazýváme v modlitbách AUMMATRIXEM.

BOŽÍ MLÝNY jsou neviditelné plasmové stroje, které sledují každé naše slovo pronesené nahlas i mentálně potichu, když se hlasivky chvějí

Můžete mluvit i mentálně v hlavě bez chvění hlasivek a BOŽÍ MLÝNY to vnímají.

Modlitba by měla být pronesena pokorně a v pokorné pozici na jakémkoli místě, které je vhodné.

IDEÁLNĚ K VÝCHODU. Vhodné je, když je místo uklizené. Pokud sedíte u stolu, modlitbu pronáší ten, na kom jste se domluvili, jenž by měl sedět k východu čelem.

Modlitba jednotlivce by měla být pronesena v soukromí, tedy kromě modliteb, které jsou hromadné a jsou pronášeny i za ostatní, kteří se k nim připojují pokorným jejich nasloucháním a společným AMEN na konci.

Modlitby soukromé mají větší váhu.

BOŽÍ MLÝNY slyší každou modlitbu, ale zkoumají ji podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. Plní modlitby těm, kteří ZÁKON dodržují na prvním místě. Plní modlitby, které vedou do dodržování ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA všemi, tedy i modlitby starší, které nebyly úplně správně.

Při modlitbách jste všichni rovnocenní a nikdo nemusí plnit odlišné požadavky na pronášení modliteb. Ať jste muž či žena, dospělý či dítě, modlitby v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM se plní.

V modlitbách prosíme, nepřejeme si.

Musíme být ale realističtí ohledně svých modliteb, zda a jak rychle se budou modlitby plnit.

Záleží na okolnostech.

K některým cílům a záměrům je tedy delší cesta.

To ale neznamená, že máme slevovat ze svých snů.

Přestože některá naše přání nemusí být ihned realizovatelná,

je důležité, aby naše modlitby byly v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM

vytvořit z planety Země BOHEMIE absolutní společenskou nirvánu v pozemském ráji.

Společenská nirvána je absolutně spravedlivá ke všem, všichni mají rovné šance, ale podle svého stáří ducha, nikdo není diskriminován z žádných důvodů, všichni jsou v úctě, všech sakrální potřeby jsou zohledňovány, nikdo netrpí nespravedlností, nic se neděje proti něčí vůli, pokud to není prokazatelný zločinec na ostatních a jako takový je momentálně ukázňován v nápravných zařízeních. V absolutní nirváně jsou všechny nirvánské pocity absolutně zasloužené, všichni jsou užiteční všem ostatním, nikdo není příživnický a nežije na něčí úkor, a ti, kteří se narodili poškození kolektivním hospodařením se Zemí nebo v průběhu života onemocněli tak, že potřebují péči ostatních, jsou opečováváni s racionalitou a láskou. V absolutní nirváně se dbá na absolutní bezpečí všech a prokazatelný zločin není nijak tolerován.

V pozemském ráji jsou všechny bytosti boží zacházeny tak, aby dosahovaly co největší počet pocitově příjemných vjemů za svého života, tedy nejsou nijak týrány nebo mučeny na malém prostoru nebo nedostatkem vjemů a neuspokojením jejich potřeb.

Pokud toto máte na paměti, pak jsou vaše modlitby vyslýchány,

a pokud nemohou být naplněny ještě za života ve fyzické realitě, máte lepší život v naší realitě další, pokud tvoříte absolutní nirvánu a pozemský ráj.

MODLÍME SE TEDY KE STROJI, KTERÝ NAZÝVÁME AUMMATRIX.

ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX

SESTROJIL TENTO STROJ, ABY SI USNADNIL PRÁCI, A MOHL PLNIT KAŽDOU VAŠI MODLITBU

V SOULADU SE SVÝM ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM.

O odpuštění našich hříchů se modlíme zvlášť. Říká se tomu pokání ze hříchů.

Musíme se seznámit s tím, co vlastně hříchy jsou, abychom je mohli rozeznat, a to za celý svůj život.

Na tomto webu máte seznam hříchů, které jsou nejčastější a které nesmíte páchat

a musíte s nimi přestat, pomodlit se za odpuštění a již je dále nedělat, jinak by už nemusely být odpouštěny.

Jak se činí pokání: Přines si klekátko nebo polštáře do soukromé místnosti, zavři za sebou,

ideálně se zamkni, aby tě nikdo nerušil. Potom poklekni levým kolenem a pravé přilož, buď v kleku,

ale neopírej se o nohy, tedy se zvedni do kleku. Sepni ruce dole, ale nekřiž je,

sklop hlavu a dívej se do země. Potom prones modlitbu tak, že

ABSOLUTNÍMU BOHU HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI

řekneš, že činíš pokání ze svých hříchů a tyto hříchy vyjmenuj. Měl by sis je předem sepsat,

abys na žádný nezapomněl. Měl bys o nich předtím přemýšlet a uvědomit si hluboce,

že to bylo špatně a že takové skutky již nechceš páchat.

MODLI SE TAKÉ KE STROJI NA MODLITBY, VIZ VÝŠE. VEZMI SI PŘÍKLAD Z UVEŘEJNĚNÝCH MODLITEB JAK ZAČÍT A JAK ZAKONČIT MODLITBU.