Správné náboženství

Uvědomění od 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE


SPRÁVNÉ NÁBOŽENSTVÍ

Co je to vlastně náboženství?

Je to vztah člověka VYŠŠÍ BYTOSTI, která člověka přesahuje svojí mocí a inteligencí, která ho stvořila, 

představa nebo pocit, že vedle světa fyzického existuje ještě vyšší svět, a víra, 

že je člověk na této VYŠŠÍ BYTOSTI nějakým způsobem závislý. Náboženské praktiky zahrnují různé 

způsoby jak dát ONÉ VYŠŠÍ BYTOSTI najevo svůj vděk a uvědomit si svoji závislost na TÉTO VYŠŠÍ BYTOSTI.

Tak bych nějak definoval náboženství, jak ho prožíváte, JÁ,

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

Náboženství je prastaré jako lidstvo samo. Člověk je obecně velice nábožný a nejde na tom nic změnit.

Od svého vzniku mohl telepaticky komunikovat se svojí MATKOU, která se jako DUCH infernovala do přírody a připravila pro lidi telepatický program, a JÁ jako ABSOLUTNÍ OTEC jsem byl dlouhou dobu na Zemi a lidé mě mohli spatřit a komunikovat se mnou. Z toho vidíte, že výroky z Bible, kde se praví, že Boha nikdo nikdo neviděl, jsou špatně. Osobně jsem vychovával Adama a Evu a mnoho jejich potomků.

(Evangelium Jana 1:18; dopis 1. Jana 4: 12; Evangelium Jana 6: 46 Bible)

Že je člověk velice nábožný od své podstaty, 

protože v něm dřímá boží duch a protože má za ABSOLUTNÍ RODIČE DUCHY ABSOLUTNA, 

to vidíte na mnoha náboženstvích světa nyní, 

ačkoli mnohé náboženské vyučování ovládla teorie evoluce, která se tváří jako vědecká. 

Není ovšem sakrálně vědecká. STVOŘITELÉ LIDSTVA EXISTUJÍ.

Když jsem stvořil první lidskou dvojici, naučil jsem ji, 

jak MĚ a MOJI ŽENU BOHYNI NIRVÁNU mají správně uctívat a jak se mají ctít vzájemně.

MOJE MANŽELKA nebyla tehdy na Zemi, protože se infernovala do Matky Země GAIA 

(předpotopní planeta Země) a vytvářela její telepatickou nápovědu a školila strážné duchy.

Proto si MOJE MANŽELKA přála, aby JI první lidé uctívali tím, že budou dodržovat pravidla, 

která dostali ohledně zacházení s Matkou Zemí 

a že s NÍ  budou uctivě komunikovat skrze namluvený automat etheru a učit se od NÍ. 

Automat se vytvářel již předtím, než jsme spustili tvorbu planety Země, je to velice složitý stroj v naší řídící říši,

 který nevidíte, který se infernuje slovy a kóduje se jako telepatický program.

MOJE MANŽELKA sledovala Adama a Evu a později jejich první děti denně z vyšší říše skrze 

BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU, kódovala před nimi slovně veškerý

 MATRIX rostlin, zvířat i neživou přírodu, aby s ní lidé mohli navázat telepatickou komunikaci 

skrze strážné duchy bytostí božích a skrze strážné duchy materiálů a učit se od NÍ. 

Vytvářela program, který se pak sám rozvíjel, jak se rostlinstvo a živočišstvo rozmnožovalo, 

protože všechny robotické organismy mají svého strážného ducha nebo strážné duchy, 

kteří se neustále učí všechno o nich. Svět, který ovládá duchem Matku Zemi, 

je kouzelný a ví přesně, co potřebuje. Člověk s ním může navázat komunikaci, ale musí vědět jak 

a musí mít k tomu určitou bonitu osobnosti, aby s ním tento svět mluvil pravdivě. 

Jak této bonity dosáhnout si povíme v televizi.

Tuto bonitu jste jak šel čas poztráceli tím, čemu věříte (nesmyslům a lžím) a tím, jak se chováte ke všemu bytí.

Celou dobu, co JÁ jsem byl na Zemi ve fyzickém těle, MOJE MANŽELKA pracovala na telepatické nápovědě, 

kterou Matka Země GAIA promlouvala k těm, kteří JÍ správně požádali, skrze strážné duchy. 

Mluvila jediným matrixovým prajazykem, který vyučoval i nová slova. 

Jak se lidé rozcházeli do všech stran, tak se jazyk na různých místech měnil a lidé mu také jinak rozuměli.

 Telepatie je velmi tichá a musíte u ní hluboce naslouchat. A tak se lidé učili nové a nové jazyky, 

protože příroda skrze strážné duchy s nimi jinak mluvila. 

Aby lidé mluvili mnoha jazyky a vytvořili 256 soběstačných hrdých národních států, 

ve kterých se sjednotí jedním jazykem, to byl od počátku ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁMĚR.

V rámci jednoho národa mohlo být více jazykových skupin, které znaly ještě jiný jazyk kromě národního jazyka. Jazyků jsme v řídící říši vytvořili 10.000 dohromady.

Předpotopní jazyky byly jiné než popotopní.

V Bibli je příběh o městě Babel (Babylon), ve kterém si lidé kolem vůdce Nimroda vystavěli věž a nechtěli se rozcházet do všech stran, jak měli nařízeno od Boha. Bible praví, že jim Bůh zmátl jazyky a že si nerozuměli a tak se od sebe rozcházeli. Skutečně to tak bylo a rád vám vysvětlím, co jsme použili za vynález. Mám totiž automat překladač na 10.000 různých jazyků, který je schopen vyrábět a měnit jazyky a nakódovat s nimi určité území, jeho ether, aby telepaticky mluvilo lidem do hlavy. V každé zemi nyní příroda a ether mluví jazykem, kterým mluví její lidé. Komunikuje v jejich mateřštině. Na počátku to bylo tak, že právě příroda na různém území vyučovala různé jazyky. V Babelu MOJE MANŽELKA BOHDÍVA HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIXA spustila program, aby toto místo mluvilo s každým jinak. Jak to bylo na jednom místě, nerozuměli si a odcházeli od sebe, aby se nehádali. (1. Mojžíšova 11:4) Nechtěl jsem totiž, aby tito lidé obývali jedno místo a aby se sdružovali do větších celků, protože měli vadnou morálku. Takto se nemohli organizovat k válce nebo k nějakému jinému zločinu na mírumilovných lidech, kteří si pokojně zabírali území a hospodařili na něm soběstačně. Jazyk se ale měnil přirozeně, měli jsme v úmyslu na Zemi vytvořit různé národy s různými jazyky, aby byla velká rozmanitost. Takže různé jazyky nemáte za trest, ale jako prostředek k větší rozmanitosti. Za trest mělo zmatený jazyk pouze asi 100 lidí, kteří nechtěli od sebe odcházet a zabírat si a obdělávat novou půdu, měli totiž v úmyslu chytat a zotročovat ostatní, aby pro ně pracovali, a oni by se prohlásili za bohy nad nimi. To byl hlavní důvod proč si chtěli vystavět vysokou věž až do nebe.

První lidé až do potopy světa měli uctívat MĚ, KOUZELNÍKA, MÁGA A ČARODĚJE HÁBA SOLÚTA AGAPE AUMJEHOVU a Matku Zemi GAIU, protože Země ještě nebyla nirvánou, 

byla to divoká džungle, kterou první lidé museli krotit a první společnost měla do nirvány hodně daleko, 

všude postupně zavládl zločin, protože ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

se vykonávala až po smrti fyzického těla. Jinak to nebylo možné..

Po potopě se musela telepatická komunikace Matky Země (nyní již se jménem BOHEMIE) utvořit znovu,

 protože je vázána na stabilní geologické útvary nebo na stavby, které vytvořil člověk. 

TUTO KOMUNIKACI VYTVÁŘELI A DOSUD VYTVÁŘEJÍ ZEJMÉNA ANDĚLÉ. 

JE ZAKÁZÁNO UCTÍVAT ANDĚLY NEBO STVOŘENÍ.

Proto se nyní neuctívá Matka Země BOHEMIE, ale uctívá se společně s BOHEM NIRVÁNY HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKAM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM BOHYNĚ NIRVÁNA BOHDÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIXA.

Jaká pravidla má uctívání BOHA a BOHYNĚ NIRVÁNY?

 Jak to bylo kdysi?

Jedním z pravidel bylo na počátku lidstva, že přede mnou se Adam s Evou a jejich děti klaněli až k zemi

kdežto před sebou se pouze jemně ukláněli. 

Uklánět se až k zemi měli mezi sebou absolutně zakázáno a nesměli si na to ani hrát. 

Nesměli si také udělat žádnou MOJI PODOBIZNU, protože jsem jim vysvětloval, že jsem AUMJEHOVA 

a TEN si na SEBE bere různé podoby a těla a je svojí podstatou DUCH. MOJE MANŽELKA je také DUCH. 

Přijdeme ve svém ABSOLUTNÍM TĚLE až za 1000 let od nastolení naší celosvětové vlády nad planetou Zemí.

 Potom budete mít naši přesnou podobu, jakou máme nejradši, 

a její používání při uctívání bude mít svoje pravidla. 

Nebude se smět nijak malovat či kreslit či jinak zpodobňovat.

Adam s Evou a jejich děti sami sebe či jeden druhého malovat či kreslit směli 

a měli to doporučeno. Nesměli se ale svým obrazům nijak klanět. Nesměli MOJI PODOBIZNU ani nijak 

vyrábět z různých materiálů jako sošku, mohli ovšem zpodobňovat sami sebe a jeden druhého, 

ale nesměli se těmto soškám klanět.

Tato pravidla byla součástí ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, 

který jsem jim postupně předával, aby si ho zapamatovali.

Později si tento ZÁKON sepsali, aby ho mohli předávat svým potomkům.

Tento ZÁKON zničili zločinci a proto se nedochovalo z jeho znění mnoho.

SPRÁVNÉ NÁBOŽENSTVÍ NEPOUŽÍVÁ K UCTÍVÁNÍ ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA NYNÍ ŽÁDNÉ OBRAZY NEBO SOŠKY. MŮŽETE MÍT DOMA NÁŠ SYMBOL, ALE NESMÍTE SE MU KLANĚT. 

KLANÍTE SE NÁM JAKO DUCHŮM ABSOLUTNA VŽDY K VÝCHODU A AŽ K ZEMI. 

Jak přesně, to si předvedeme v televizi.