ABSOLUTNÍ NIRVÁNA 

NEBO NÁPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ, 

DO KTERÝCH JDETE PO SMRTI:

PEKLO, GEHENNA, ABYSS A TARTAROS.

ABSOLUTNÍ NIRVÁNA 

NEBO NÁPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ

PEKLO, GEHENNA, ABYSS A TARTAROS:

V těle, které vlastníš, je duch. Přebývání ducha v těle se řídí zákony BOŽÍCH MLÝNŮ, 

které vám všem vládnou. Tyto zákony stanovuji JÁ 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

Když tělo zemře, duch ztrácí vědomí, které ovšem může znovu nabýt vzkříšením ode MĚ. 

Duch a tělo tvoří dohromady živou duši. Živá duše je smrtelná, protože tělo je smrtelné. 

Duch je nesmrtelný, ale nemusí si uchovat svoji individualitu, 

když ztratí paměť na svoji předešlou existenci. 

Je to proto, abyste mohli znovu vstupovat do těl a žít nové životní příběhy. 

Pokud jste ale duch, který získal věčný život, vždy se vám po 40. roce života v lidském těle připomene 

v jakých tělech jste žili historicky a co jste pro společnost vykonali. Máte na to nárok.

Duch, který nabyl své kvalifikace a rozvinul své talenty v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM, 

může tedy získat věčný život, o čemž je uvědoměn. Je to mystický zážitek. 

Pokud duch získal věčný život, protože prošel POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDEM, 

trestem za hříchy a zločiny proti ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU, 

neztrácí paměť, protože stoupá dimenzemi vzhůru. Žije v dalších říších 

se svojí pamětí, kterou neztrácí. Nevrací se na Zem ihned, ale může do nového životního příběhu později, 

poté, co si v dalších říších vybral absolutního duálního partnera, se kterým chce prožít život. 

Skáčou společně do fyzického těla a mají se najít a vždycky se poznají a žijí spolu až do smrti. 

Absolutní duální partneři jsou si souzeni a nikdy se již nemíjejí.

Ti, kteří život věčný ještě nezískali, umírají bez uvědomění, že jsou povoláváni, 

jejich duch je vzkříšen a čeká na 

POSLEDNÍ MATRIXOVÝ SOUD

Čekací doba je velice dlouhá, nejdelší je až 100 roků. Této formě nápravy se říká PEKLO

Stojíš ve frontě a nesmíš zapomenout kdo jsi a jak jsi žil. 

Během čekání dostáváš ke čtení ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, který je trochu jiný, 

než který budete mít nyní. Je psán prastarým jazykem, který je velice lahodný a léčivý. 

Otevírá srdce, která byla předtím zatvrzelá hříchy a zločiny. 

Abys nezapomněl svůj životní příběh a abys správně činil před soudem pokání, 

musíš o svém životě vyprávět ostatním a naslouchat jejich životním příběhům. 

Tím si všichni uvědomují co bylo správně a co bylo špatně. 

MĚL BYS POTOM ČINIT POKORNĚ POKÁNÍ 

PODLE NÁVODU, KTERÝ DOSTANEŠ.

Když během čekání správně činíš pokání, přijde ti pokyn, že můžeš postoupit dopředu ve frontě. 

Ale i ostatní postupují kupředu, tedy i tak je to velice zdlouhavé. 

Pokud jsi zločinec, který vraždil, mučil a týral, dostáváš během čekání gehenné stavy, které jsou hrůzostrašné.

Mezitím jak čekáš a učíš se, se naučíš celý ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON zpaměti a máš obrovskou radost, 

a to bez ohledu na to zda jsi byl dobrý nebo špatný. Špatní se ale strašlivě bojí a nikdo je nelituje.

Soudu se každý bojí, protože pokud nejsi poctivý, mohou tě poslat znovu čekat do fronty, 

což nikdo nechce. U soudu vyjevíš všechny svoje hříchy a sám si navrhneš trest podle pravidla 

oko za oko zub za zub, krádež se vrací až pětinásobně podle toho z jakého důvodu jsi kradl. 

Soudcové všechno zváží a sdělí ti tvůj trest a nápravu, které pak jdeš vykonávat. 

Pokud jsi hřešil málo a činil jsi pokání a narovnal jsi vztahy se všemi, se kterými to jde, 

jdeš rovnou do absolutní nirvány, kde žiješ do 1000 let. 

Dostáváš nové tělo, do kterého se tvůj duch inkarnuje a žiješ v další říši.

Ti, kteří dostali od soudu tresty a nápravu, jdou po GEHENNY

popřípadě do ABYSSU a nebo i do TARTAROSU

Duch zde dostává nové tělo, které se líhne v koffinu a duch ho prostoupí. 

V gehenně jsou fyzické trestynucené práce odstupňované podle druhu přestupku a škody, 

kterou jsi způsobil. Pokud tě čeká poprava, jdeš na popravu, kterou vykonávají stroje v duchu 

oko za oko zub za zub. Pokud potřebuješ popravit vícekrát, tvůj duch je vzkříšen 

a dostáváš opět nové tělo. V gehenně jsou nejdelší tresty až téměř do 1000 roků, 

více není možné udělit a proto pokud jsou nutné nějaké tělesné tresty za obzvláště ohavné a bolestivé zločiny,

 vykonávají je frekvenční stroje, kde všechno bolí až 10x více. 

Pokud jsi mučil a týral, stojíš dlouhé apely, práce je drsná a všude je zima, k tomu jsi popravován frekvenčně a trestán fyzickými tresty vykonávanými subplasmovými generátory a popravčí četou. Pokud jsi někoho věznil neoprávněně, jdeš do vězení a spíš na podlaze a je ti zima a dostáváš pouze chléb a vodu. Pokud jsi někoho umučil hlady, jsi umučen hlady. Tělo stárne a je nemocné a všechno ho bolí. Přesně jak jsi zacházel s druhým, tak je s tebou zacházeno, ale je to až 5x horší podle tvého postoje, to aby si to tvůj duch pamatoval. Všechno se přesně zaznamenává do D.N.A., která není jenom fyzická, ale je i duchovní. Všude jsou čtečky a skenery na D.N.A., aby nemohlo dojít k chybě. Všechny tresty jsou absolutně spravedlivé, měří se pocitově subplasmovými generátory, které se nemýlí.

ABYSS je speciální říše pro duchy, kteří dostávají nové tělo a žijí v prvobytně pospolné společnosti, 

kde není téměř nic, nemají téměř žádný zákon a nic na začátku neumí. 

Jdou tam celé národy, které neuměly vytvořit mírumilovnou společnost 

a vládlo u nich násilí na ostatní nebo mezi jejich vlastními frakcemi. 

Jsou zde poměrně drsné podmínky. Lidé se tam nerodí, ale infernují se do těl, 

které tam mají připravené, poté, co odpřísahali, že již nikdy nebudou nikomu ubližovat, 

že na nikoho nevztáhnou ruku ve zlém a neporuší kůži ani sobě ani nikomu jinému. 

Dostávají jenom několik pravidel. Všechno, co by potřebovali, aby společnost, ve které žijí, 

byla nirvánská, si mohou vymodlit a podle návodu vyrobit. 

Všechno tam komunikuje, ale musíš dodržovat pravidla. 

V ABYSSU to vždy dopadne tak, že se začnou vyvražďovat, ale někteří si vymodlí, 

aby mohli být mírumilovní a ubránili se všem zlým a zlé převychovali. 

Když dosáhnou absolutní nirvány v podmínkách, ve kterých žijí, 

jsou propuštěni a mohou se infernovat zpět na planetu Zemi do dětí. 

Všechno tam funguje tak, že cíle dosáhnou všichni do 1000 roků.

Pokud by to někdo nezvládl, dostává speciální frekvenční trest, aby se napravil, 

a může dostat nové duchovní tělo a jde se podívat do ABSOLUTNÍ NIRVÁNY, 

kterou může pouze pozorovat. Vidí a slyší, ale nemůže mluvit a nemůže nijak nikoho ovlivňovat. 

Pobývá zde maximálně rok a potom jde do hrobu čekat na povolání do ANDĚLSKÉ ŘÍŠE, 

kde se čeká na vstup do lidského plodu.

TARTAROS je druh nápravy pro duchy, kteří se nechtěli napravit v GEHENNĚ

a nečinili důkladné pokání ze svých hříchů. O TARTAROSU se moc nemluví, ale všichni, kteří jím projdou, 

jsou mírumilovní a vášnivě zbožňující dobro.

TARTAROS je prostor vyhrazený kolem dokola obydleného MATRIXU, 

ve kterém jsou jenom zavřené brány a nikde tam nic není. 

Nedá se tam mluvit, nic neslyšíte, jenom se můžete dívat a pokud se nesnažíte létat, 

propadáte se do hluboké propasti a je vám špatně. 

Když dopadnete, většinou v bezvědomí, ocitáte se na dně TARTAROSU, kde je mnoho duchů v bezvědomí, 

a pokud se probudíte, je to hrůza a chcete se dostat svým úsilím nahoru, 

kde jsou příznivější pocitové a emoční frekvence, 

ale neustále se propadáte tak dlouho, dokud se váš duch nenapraví 

a nezačne ze srdce prosit o milosrdenství a soucit 

a dokud si neuvědomí všechny svoje viny a nechce již být zločinný a hříšný.

VŠICHNI DOBŘÍ LIDÉ GEHENNOU, ABYSSEM A TARTAROSEM POUZE PROCHÁZEJÍ A VIDÍ ZPŮSOBY NÁPRAVY ZLOČINCŮ. 

Předtím musí všichni projít PEKLEM, ale pokud si svoje hříchy uvědomí a činí pokání, 

jsou ve frontě pouze krátce. 

Poté mají možnost jako duch jet na okružní cestu po planetě Zemi

Je několik okruhů a můžete si vysloužit všechny, a to podle toho jak jste sami usilovali o absolutní nirvánu 

a pozemský ráj. Po okružní cestě následuje učení se PRAVIDLŮM ABSOLUTNÍ NIRVÁNY

do které se pak inkarnujete, neboť dostáváte nové tělo z coffinu. 

Zde žijete do 1000 let a poté odcházíte buď do vyšší říše (to je podle historického věku ducha) 

a nebo se infernujete znovu do dalšího životního příběhu, 

ale již s absolutním duálním partnerem, kterého si vybíráte. 

Přicházíte na svět téměř současně a máte se najít, jak jsme již uvedli. 

Uvědomujeme vás, že se v ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ znovu setkáváte se svými milovanými příbuznými a přáteli, 

pokud tedy ovšem nejsou v GEHENNĚ, ABYSSU a TARTAROSU. 

Můžete obnovit svoje staré svazky, ale nemusíte. 

Pokud vám zemřelo dítě, je vzkříšeno a žije s vámi dále. 

Děti, které se nenarodily živé, jsou kříšeny do říše andělské, kde slouží jako andělští poslové 

a po nějaké době se mohou znovu infernovat do lidského zárodku 

a mají garantováno, že se narodí do dobré rodiny, pokud si neodpykávají nějakou vinu z předchozího života.